Artotek

Meglátni és megszerezni

Vissza a főoldalra Aukció

ÁSZF

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI ÉS FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK (ÁSZF)

 

Tartalom

 

 

I.  Általános rendelkezések

I/2. Szolgáltatások

I/3. Ellenőrzés

I/4. A jogszabályoknak való megfelelés

I/5. Felhasználói tartalmak

I/7. Felhasználói tartalmak felhasználása

I/8. A Honlap használata

I/9. Elállási jog, visszatérítési szabályok I/10. Felhasználói adatok, információk

II.  Felhasználási Feltételek

III.  A Honlap tartalmára vonatkozó szerzői jogok, magáncélú felhasználás, átvétel

 

IV.  Moderálási alapelvek

 

V.  Az Artotek Online Árverési Rendszer (AOÁR) felhasználási szabályzata

 

VI.  Az ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK hatálya

 

I.  Általános rendelkezések

1.  A jelen Felhasználási Feltételek határozzák meg a www.artotek.hu és artotek.net internetes honlap (a továbbiakban együttesen: Honlap) tartalomszolgáltatójának a Onlinemarket Kft. (székhely: 1036 Budapest Kolosy tér 1/a., cégjegyzékszám: 01-09-376028, adószáma: 28834364-2-41; továbbiakban Szolgáltató) és a Honlapot használó természetes és jogi személyek (a továbbiakban: Felhasználó) között a Honlap használatára vonatkozó jogokat és kötelezettségeket.

2.  A Honlap látogatásával és használatával a Felhasználó elfogadja a Felhasználási Feltételeket, valamint az Adatvédelmi Tájékoztatót. A Szolgáltató Adatvédelmi Tájékoztatója a www.artotek.hu/adatvedelem oldalon érhető el. Ha Ön az alábbi Felhasználási Feltételeket nem fogadja el, kérjük, ne használja oldalunkat és ne helyezzen el azon hirdetést, véleményt, információt, megosztást.

3.   A Felhasználó kifejezetten tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató jogosult a Felhasználási Feltételeket, valamint az Adatvédelmi Tájékoztatót egyoldalúan módosítani a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások színvonalának növelése, hatékonyabbá tétele, valamint új szolgáltatás bevezetése érdekében.

4.   A Honlapon bemutatott alkotásokat a Honlapon hirdetők kínálják eladásra. A Honlap a bemutatott alkotások adásvételi ügyletében semmilyen módon és formában nem vesz részt sem vevői, sem eladói, sem más minőségben.

I/2. Szolgáltatások

A Honlap szolgáltatásai lehetőséget biztosítanak galériák, kereskedők, alkotók és magánszemélyek számára műalkotásaik értékesítésére. A Honlap sem saját nevében, sem megbízás alapján nem folytat alkotás-értékesítési tevékenységet. Szolgáltatásaink lehetővé teszik, hogy hirdetőink az általuk értékesíteni kívánt alkotások vevőit megtalálják. A Honlap üzemeltetője fenntartja a jogot, hogy szolgáltatásai egy részét vagy egészét megváltoztassa.

I/3. Ellenőrzés

A Felhasználó tudomásul veszi és kifejezetten elfogadja, hogy a Honlap nem ellenőrzi a meghirdetett alkotások minőségét, állapotát, eredetiségét, tulajdonosának személyét, tulajdonjogi helyzetét, származási helyét, leírásának valódiságát, a hirdetésekben foglaltak valóságtartalmát, illetve a hirdető értékesítési jogosultságát.

I/4. A jogszabályoknak való megfelelés

A Felhasználó kifejezetten tudomásul veszi és elfogadja, hogy és műalkotások felhasználására, vásárlására, terjesztésére, promócióira, reklámozására és értékesítésére kizárólag a hatályos jogszabályoknak megfelelően kerülhet sor. A Felhasználó tudomásul veszi és elfogadja továbbá, hogy a Honlap szerepe a műalkotások értékesítésével kapcsolatban arra korlátozódik, hogy elősegíti a kapcsolatfelvételt a leendő vásárló és az eladásra kínált alkotások eladójával. A Honlap nem vizsgálja felül vagy értékeli az eladásra kínált alkotásokat és nem ellenőrzi az eladók által az alkotásokkal kapcsolatban megadott leírásokat vagy adatokat, információkat. A Felhasználó kijelenti és szavatolja, hogy a Honlap használata, az alkotások hirdetése során betartja a műalkotásokra vonatkozó összes vonatkozó jogszabályt, jogszabálynak nem minősülő szabályozást és hatósági előírást, rendelkezést. A Felhasználó korlátlan kártérítési és kártalanítási felelősséggel tartozik a Honlap, illetve annak üzemeltetője és munkatársai,

 

továbbá partnerei és minden jóhiszemű harmadik fél felé, amennyiben az alkotások eladásra való felkínálása, megvásárlása vagy terjesztése, illetve a Honlap használata során a jogkövető, jóhiszemű joggyakorlás követelményeit megsérti, továbbá az ilyen magatartás mindennemű jogkövetkezményét kizárólagosan és közvetlenül viseli.

I/5. Felhasználói tartalmak

A Honlapon található hirdetéseket és profilokat Felhasználóink töltik fel, melyeket előzetes értesítés nélkül változtathatnak meg. A hirdetésekben és a profilokban feltüntetett adatokért, információkért az azokat feltöltő Felhasználó teljes felelősséggel tartozik. A Honlap a fentiekre figyelemmel nem garantálja, hogy a hirdetők betartják az összes vonatkozó törvényt, egyéb jogszabályt és előírást, továbbá azt, hogy a feltöltött tartalmak minden esetben valóságosak és aktuálisak. A Weboldalakon (x) jellel megjelölt tartalmak hirdetésnek minősülnek.

I/7. Felhasználói tartalmak felhasználása

A Szolgáltató fenntartja a jogot arra, hogy weboldalán, valamint kizárólag saját reklám- és promóciós anyagokban felhasználja az eladásra kínált vagy a weboldalán értékesített alkotásokról készült képeket (beleértve a fotóalkotásokat is). A Felhasználó az ilyen célú felhasználáshoz minden további jogdíj igény nélkül kifejezetten hozzájárul.

I/8. A Honlap használata

A Honlap használata során tiltott minden olyan magatartás, eljárás, amely

(a)        bármilyen módon jogszabálysértő, kötelező egyéb szabályokat, normákat sért, visszaélésszerű vagy sérti harmadik személyek, illetve a Honlap törvényes jogait, érdekeit,

(b)        során a Honlap szolgáltatásait 18. életévét be nem töltött, cselekvőképtelen, a Honlap használatában ideiglenesen vagy határozatlan időre felfüggesztett személy veszi igénybe;

 

(c)         eredményeként hamis, pontatlan, félrevezető vagy rágalmazó tartalmak (ideértve a

védett személyes adatokat is) kerülnek a Honlapon közzétételre,

(d)        során a Honlapot spam- vagy lánclevél küldésre vagy piramisjáték szervezésére használják,

(e)        során a Honlapra – a Felhasználók tartalmait vagy a rendszer működését veszélyeztető, károsító - vírus vagy más kártékony informatikai tartalom kerül; tiltott továbbá

(f)          a Honlapról származó tartalmak másolása, módosítása vagy terjesztése és/vagy

a Honlap szerzői jogainak és védjegyei oltalmának megsértése, vagy

(g)         a felhasználókról szóló információk, adatok gyűjtése vagy azokkal való bármilyen más módon történő visszaélés.

A Felhasználó elfogadja, hogy nem ösztönöz vagy segít harmadik felet a fent meghatározott tiltott magatartások bármelyikének megvalósításában. A jelen pontban foglalt rendelkezések bármilyen megsértése a jelen Szerződés lényeges megsértését jelenti. E rendelkezések megsértése esetén a Honlapnak egyoldalúan jogában áll megtiltani a szerződésszegő Felhasználó hozzáférését a Honlaphoz és felfüggeszteni vagy megszüntetni a szolgáltatások használatára vonatkozó hozzáférési lehetőséget.

 

I/9. Elállási jog, visszatérítési szabályok

 

A megrendelt és kifizetett szolgáltatás nem vonható vissza, az elállási jog csak jogszabályban rögzített esetekben és módon gyakorolható.

A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet rendelkezései alapján a Felhasználó a szerződés megkötése napjától számított 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni a szerződéstől. Amennyiben szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetén a szerződés teljesítése megkezdődött, a Felhasználó jogosult 14 napon belül indokolás nélkül felmondani a szerződést. Jelen Szolgáltatás esetén a megrendelés visszaigazolásával kezdetét veszi a szerződés teljesítése Szolgáltató részéről (visszaigazolással együtt aktiválódik a szolgáltatás), így a Felhasználót a visszaigazoló e-mail üzenet megérkezése előtt illeti meg a szerződéskötési ajánlatának visszavonása.

Felhasználó az elállási vagy felmondási jogát a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szerződés megkötésének napjától számított tizennégy napon belül gyakorolhatja.

Felhasználó határidőben gyakorolja elállási/felmondási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási/felmondási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát Szolgáltató részére postai levél vagy e-mail útján. Felhasználó e célból felhasználhatja a 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet 2. számú mellékletében található elállási/felmondási nyilatkozat-mintát is.

Elállás esetén a Szolgáltató legkésőbb az elállásról való tudomásszerzéstől számított 14 napon belül visszatéríti az Felhasználó által ellenszolgáltatásként megfizetett teljes összeget.

Nem illeti meg a Felhasználót az felmondás joga a 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet 29. § (1) bekezdés a) pontja értelmében a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a vállalkozás a teljesítést a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a fogyasztó tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti.

A Felhasználót a visszaigazolt megrendelés alapján a Szolgáltatás tekintetében az elállási jog

nem illeti meg azon körülményekre tekintettel, mely szerint

                    a Szolgáltató a Felhasználónak a megrendelés során kifejezett, előzetes beleegyezése alapján kezdi meg a szolgáltatás teljesítését,

                    a Felhasználó a megrendeléssel egyidejűleg nyilatkozik annak tudomásul vételéről, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően elveszíti felmondási jogát.

A fentiek tekintetében Felhasználót sem elállási, sem felmondási jog nem illeti meg a szolgáltatás aktiválást követően.

 

 

A Felhasználó a Honlapon közzétett hirdetését a közzétételt követően bármikor eltávolíthatja, törölheti. A hirdetések törlése a megvásárolt szolgáltatás díját nem érinti, a díj visszatérítésére nincs mód.

Ha hirdetése nem jelenik meg az artotek.hu webhelyen a fizetéstől számított két munkanapon belül, úgy a technikai probléma miatt kapcsolatba léphet a Szolgáltatóval az info@artotek.hu email-címen. Amennyiben a technikai probléma a Honlap rendszerében van és további két munkanapon belül nem hárítható el, úgy a Szolgáltató a megfizetett díjat visszatéríti.

Visszatérítési kérelem benyújtásához a fenti email-címen van mód.

 

A Szolgáltató fenntartja a jogot arra, hogy törölje a jogsértő, visszaélésszerű tartalmakat, a jogsértő Felhasználó által létesített, továbbá a régóta inaktív, nem használt fiókokat, nem frissített, elavult tartalmakat.

I/10. Felhasználói adatok, információk

A Honlap használata során bizonyos személyes adatok (a továbbiakban: "Felhasználói információk") megadása a rendszer használata érdekében kötelező. Az ilyen felhasználói adatok kezelésére és védelmére vonatkozó adatkezelési szabályokat az Adatkezelési Tájékoztató tartalmazza. A Felhasználó a Honlap látogatásával és használatával tudomásul veszi és elfogadja az abban foglaltakat. A Felhasználó felelős az általa megadott felhasználói adatok pontosságáért és tartalmáért és vállalja, hogy azokat naprakészen tartja.

A Honlap használatához nem kérünk bizalmas, titkos vagy védett adatokat. A megadott adatok, információk, kommunikációs tartalmak nem minősülnek bizalmasnak vagy titkosnak és a Honlap adatvédelmi szabályaival összhangban, törvényes keretek között bármilyen módon felhasználhatóak.

A megadott adatok és információk, továbbá a feltöltött tartalmak (együttesen: tartalmak) tekintetében a Felhasználó kijelenti és szavatolja, hogy azok felett a rendelkezési és felhasználási joga fennáll és azt, hogy azok felhasználása nem sérti harmadik fél jogait.A Honlap nem vállalja a tartalmak karbantartását és bármikor törölheti vagy megsemmisítheti azokat.

 

 

II.  Felhasználási Feltételek

1.       A Honlap felhasználása a Felhasználó által az alábbi módokon történhet:

·  a Honlap látogatása: ingyenes és személyes adatok megadása nem szükséges,

·  a Honlap használata (hirdetések, felhasználói tartalmak közzététele) regisztrációhoz kötött, melynek során a Felhasználó köteles megadni a következő személyes adatokat: magánszemélyként történő regisztráció esetén: családnév, keresztnév, ország, megye, irányítószám, település, utca, házszám, telefonszám, felhasználónév, e-mailcím, jelszó. Jogi személyek regisztrációja: cégnév, adószám, cégjegyzékszám, bankszámlaszám, kapcsolattartó neve, irányítószám, megye, város, utca, házszám, telefon, weboldal, választott felhasználónév, jelszó, e-mail cím. Hirdetés feladásakor megadásra kerülő adatok: alkotás címe, alkotó, ár, kategória, állapot, műleírás, stílus, méretek, súly, szállítási feltételek, származási és tárolási hely. Profil létrehozása esetén név, tevékenységleírás, alkotó esetében kiállítások, elismerések, portfólió-adatok, galéria és műkereskedő esetében kiállítások, vásárok adatai, képviselt művészek neve, portfólió-adatai. Szolgáltató megjelenési helyet biztosít Felhasználó részére hirdetései - listing, display és egyéb szolgáltatói felület - folyamatos megjelentetésére az Szolgáltató által üzemeltetett www.artotek.hu internetes címen levő adatbázisban. illetve keresőrendszerben. Szolgáltató Felhasználó hirdetései számára tárhelyet biztosít, mellette Szolgáltató jogosult egyéb ügyfelek hirdetéseinek elhelyezésére. A felhasználó részére biztosított tárhely/felület nem kizárólagos, azt más reklámozók is igénybe vehetik akár link útján is.

 

2.       A Felhasználó által elhelyezett képeket Szolgáltató jogosult elektronikus vízjellel ellátni. Felhasználónak minősül az oldalon az a magánszemély vagy társaság, (jogi személy, nem jogi személyiségű társaság) vagy egyéb jogi személy (alapítvány, egyesület stb.) mely a hirdetéshez szükséges jogszabályi feltételekkel rendelkezik és tulajdonosi, alapítói köre azonos a társaság

 

a cégnyilvántartásban szereplő adatokkal, a társaság cégkivonatával, alapító okiratával, alapszabályával igazolhatóan.

Szolgáltató által biztosított internetes adminisztratív felület használatával, alkotás hirdetéseit és profiljait Felhasználó helyezi el a portálon. A hirdetések tömeges feladásának megkönnyítésére Szolgáltató adatbázis importálási lehetőséget biztosít Felhasználónak.

Felhasználó által igénybe vehető kedvezményekről Szolgáltató ad felvilágosítást előzetes egyeztetést követően üzletkötői útján szóban és írásos tájékoztató oldalak átadásával. Szerződő Felek a közöttük létrejött írásbeli Megállapodásban határozzák meg a szerződés időbeli hatályát, megszűnését, a hirdetések közzétételét, a díj megfizetését, az Szolgáltató által nyújtott konkrét engedmények feltételeit, valamint minden olyan kérdést, amelyet bármelyik fél lényegesnek minősít. A Szolgáltató online felületén megrendelt szolgáltatás esetén a Felhasználó a megrendeléskor a megrendelt díjcsomag szolgáltatásait jogosult igénybe venni a szolgáltatási díj megfizetését követően. A szolgáltatás feltételeire ebben az esetben az általános szerződési feltételek az irányadóak.

Szolgáltató jogosult külső partner által nyújtott Közvetített Szolgáltatás értékesítésére Felhasználó felé. Ingyenes alkotáshirdetés és regisztráció, a honlap megtekintése és az azon történő keresés ingyenesen és regisztráció nélkül történik. A hirdetővel való kapcsolatfelvétel regisztrációhoz kötött. Magánszemély Felhasználó regisztrációt követően 2 darab ingyenes ingatlanhirdetést jogosult elhelyezni a honlapon /csak szöveggel/.

A regisztráció során az adatok kitöltésekor figyelni kell az adatok pontos és valóságnak megfelelő megadására. Kötelezően megadandó adatok esetén a formai ellenőrzés automatikusan megtörténik. Az adatok kitöltése után fontos a megadott adatokat ellenőrizni és jóváhagyni. Ezt követően kerülhet sor a regisztráció elektronikus továbbítására. Szolgáltató a regisztráció során aktivációs linket küld elektronikus levél formájában a megadott email címre, melyre kattintva igénybe vevő fejezi be a regisztrációt. Sikeres regisztráció esetén Szolgáltató haladéktalanul biztosítja az 2 db hirdetés elhelyezésének lehetőségét. Amennyiben erre a visszaigazolásra (adminisztrációs felületének megjelenése) a regisztráció elküldésétől számított legkésőbb 48 órán belül nem kerül sor, az igénybe vevő mentesül az ajánlati kötöttség alól.

A regisztráció és annak visszaigazolása akkor tekinthető az Szolgáltatóhoz, illetve az igénybe vevőhöz megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővé válik. Igénybe vevő tudomásul veszi, hogy az Interneten továbbított adatok biztonságáért és annak megérkezéséért az Szolgáltató felelősséget nem vállal. A regisztráció elektronikus úton történt megküldésével és annak Szolgáltató általi visszaigazolásával felek között a szerződés ráutaló magatartással jön létre. A megkötött szerződés nem minősül írásban megkötött szerződésnek. Szerződéskötésre kizárólag magyar nyelven van lehetőség. Szolgáltató a regisztráció tartalmát elektronikus formában rögzíti és tárolja. Regisztrált igénybe vevő a rögzített és tárolt adatokhoz az adminisztrációs felületén férhet hozzá és a regisztráció során megadott adatait az e-mail cím kivételével bármikor jogosult megváltoztatni, illetve regisztrációját törölni. A törlést követően azonban pl. biztonsági másolatokon időlegesen még maradhatnak adatok. Igénybe vevő jogosult és egyben köteles a megváltozott adatait a rendszerben módosítani, hogy a feltöltött adatai a valóságnak megfelelőek, pontosak és időszerűek legyenek. Amennyiben az igénybe vevő által megadott adatok nem felelnek meg a valóságnak, akkor Szolgáltató minden további értesítés nélkül jogosult törölni a regisztrációt. Kizárható minden olyan felhasználó, aki ismételten megtévesztő, hamis vagy a valóságnak más okból nem megfelelő adatokat ad meg. Ilyen esetekben az igénybe vevő semmilyen megtérítési igénnyel nem élhet, azonban köteles a Szolgáltató ezzel kapcsolatban felmerült kárát megtéríteni.

 

3.       A hirdetés díja

 

A honlapon nyújtott egyes szolgáltatások regisztrációt követően ingyenesen, míg más szolgáltatások díj ellenében érhetőek el.

Szolgáltató által igénybe vehető csomagok csak adott földrajzi területre érvényesek. A csomagban kínált hirdetési lehetőségeket csak a jogosult Felhasználó használhatja fel, azt harmadik személy részére nem értékesítheti. Ezen rendelkezés megsértése súlyos szerződésszegésnek minősül, és a Szolgáltató jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani. Ebben az esetben a Felhasználó köteles a Szolgáltató által korábban nyújtott valamennyi kedvezményt a Szolgáltató felhívására haladéktalanul visszafizetni.

Az alapcsomag érvényességi időtartama alatt vásárolt plusz önálló kredit lejárata megegyezik az alapcsomag lejáratának idejével. Szolgáltató a Megrendelő felé a megrendelt és a Megállapodáson feltüntetett, ill. elfogadott feltételek szerint számlát állít ki, mely számlát a rajta megjelölt teljesítési időpontig Megrendelő köteles átutalással egy összegben kiegyenlíteni. A Szolgáltatási díj késedelmes fizetése esetén Megrendelő a késedelem időtartamára, a késedelem időpontjában érvényesjegybanki alapkamat kétszeresét köteles megfizetni. A hirdetési díjjal késedelembe esés idejére Szolgáltató jogosult kikapcsolni rendszeréből Megrendelő hirdetéseit. Megrendelő az ily módon kiesett időre semmilyen megterítési igénnyel nem élhet. Szolgáltató az alább felsorolt estekben jogosult időről-időre egészben vagy részben egyoldalúan módosítani hirdetési csomagjainak tartalmát és díját, erről azonban legalább 30 nappal a tervezett módosítás hatályba lépése előtt írásban tájékoztatni köteles Megrendelőt.

Az e-mailben történő közlést felek elfogadják. Előre kifizetett szolgáltatásnak azonban sem tartalma, sem díja nem módosítható.

 

Szolgáltató egyoldalú módosításra jogosult amennyiben:

·  az utolsó módosítás óta eltelt idő alatt a fogyasztói árindex változása,

·  a jogszabályi környezet megváltozása,

·  az új szolgáltatások bevezetése vagy a már meglévők megfelelő minőségének biztosítása,

·  vagy a gazdasági, műszaki, ill. egyéb körülményekben bekövetkezett lényeges változás ezt

indokolja.

Amennyiben a Felhasználó a módosított hirdetési csomagok és díjak mellett nem kívánja tovább igénybe venni Szolgáltató szolgáltatását, akkor a módosítás tárgyában megküldött értesítés kézhezvételét követő 15 napon belül - értesítés elmaradása estén pedig a tudomásszerzéstől számított 15 napon belül - azonnali hatályú felmondásra jogosult.

A hirdetési csomagok és díjak módosítása elfogadásának minősül, amennyiben Hirdető ráutaló magatartásával a szolgáltatást továbbra is igénybe veszi.

 

3/a. Bankkártyával történő fizetésre vonatkozó rendelkezések

 

Az ismétlődő bankkártyás fizetés (továbbiakban: „Ismétlődő fizetés”) egy, a SimplePay által biztosított bankkártya elfogadáshoz tartozó funkció, mely azt jelenti, hogy a Vásárló által a regisztrációs tranzakció során megadott bankkártyaadatokkal a jövőben újabb fizetéseket lehet        kezdeményezni        a         bankkártyaadatok         újbóli         megadása         nélkül. Az Ismétlődő fizetés igénybevételéhez jelen nyilatkozat elfogadásával Ön hozzájárul, hogy a sikeres regisztrációs tranzakciót követően jelen webshopban (artotek.hu) kezdeményezett későbbi fizetések a bankkártyaadatok újbóli megadása és az Ön tranzakciónként hozzájárulása

 

nélkül                 a                 Kereskedő                által                 kezdeményezve                történjenek. Figyelem(!): a bankkártyaadatok kezelése a kártyatársasági szabályoknak megfelelően történik. A bankkártyaadatokhoz sem a Kereskedő, sem a SimplePay nem fér hozzá. A Kereskedő által tévesen vagy jogtalanul kezdeményezett ismétlődő fizetéses tranzakciókért közvetlenül a Kereskedő felel, Kereskedő fizetési szolgáltatójával (SimplePay) szemben bármilyen                                                                             igényérvényesítés                                                kizárt. Jelen tájékoztatót átolvastam, annak tartalmát tudomásul veszem és elfogadom.

 

4.       A regisztráció során a Felhasználó köteles a regisztrációs lapot a valóságnak megfelelő adatokkal hiánytalanul kitölteni. Amennyiben a Felhasználó nem adja meg a regisztrációhoz szükséges adatokat, azokat nem megfelelő formátumban adja meg vagy olyan felhasználói nevet választ, amely már létezik, a regisztrációs folyamatot köteles megismételni mindaddig, amíg a regisztrációs lap teljesen és hiánytalanul kitöltésre nem kerül és tartalma nem ütközik regisztrált Felhasználó egyedi azonosításra alkalmas adatába. A regisztráció szükséges feltétele annak megerősítése, hogy Felhasználó a jelen Szabályzat tartalmát elfogadja. A regisztráció a megadott e-mail címre érkező levélben található link lekattintásával jön létre.

 

5.       A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Honlapot kizárólag saját kockázatára használja, tudomásul veszi továbbá, hogy a Szolgáltató nem vállal felelősséget a használat során esetlegesen felmerülő vagyoni vagy nem vagyoni károkért. A Felhasználó köteles minden tőle elvárhatót megtenni személyes adatainak, különösen a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások igénybevételéhez szükséges jelszó védelmének érdekében.

 

6.       A Felhasználó felelősséggel tartozik minden olyan tevékenységért, mely bejelentkezési azonosítójának, illetve jelszavának felhasználásával valósult meg.

A Szolgáltató haladéktalanul értesítést küld a Felhasználónak a felhasználói azonosítóval történő minden jogosulatlan használatról, egyéb visszaélésről.

7.     A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy minden további értesítés nélkül törölje azon felhasználókat, akik más személy nevével, képmásával, e-mail címével vagy egyéb személyes adatával visszaélnek.

8.       A Felhasználó a regisztrációval kötelezettséget és teljes szavatosságot vállal arra, hogy az általa szabadon szerkeszthető levéltartalom, valamint a profiljában feltüntetésre kerülő vagy általa közzétett adatok, információk, fotók a Szolgáltató vagy harmadik személy jogát vagy jogos érdekét nem sértik, továbbá arra, hogy a Szolgáltatást reklám céljára nem használja. Abban az esetben, ha a Szolgáltató tudomást szerez a félrevezető azonosító használatáról vagy egyéb visszaélésről, a Szolgáltató jogosult a Felhasználó hozzáférését az ellenőrzési folyamat lezárásáig korlátozni.

9.       A Szolgáltató a Honlapon történő regisztrációkor megadott jelszó elfelejtése esetén kizárólag az "elfelejtett jelszó" funkcióval ad lehetőséget a Felhasználónak a jelszó pótlására. Az elfelejtett jelszó pótlásához szükséges a regisztrációnál megadott e-mail cím ismerete. Az elfelejtett jelszó funkció új jelszó megadására ad lehetőséget a Felhasználónak, a régi jelszót a Szolgáltató semmilyen formában nem teszi hozzáférhetővé senki számára.

10.     A Felhasználó a felhasználói személyes adatokban bekövetkezett változásokat a felhasználói profil oldalon állíthatja be vagy módosíthatja.

 

11.     A Szolgáltató és annak, partnerei, beszállítói, tanácsadói és ügynökei kizárnak minden felelősséget az elhelyezett információk, anyagok hitelességéért, tartalmáért, teljességéért, jogszerűségéért, megbízhatóságáért. A Szolgáltató kizárja minden felelősségét a Felhasználók által tanúsított magatartásért. A Szolgáltató kizárja felelősségét a Felhasználó téves, pontatlan vagy hiányos adatszolgáltatásából (pl. név, email cím elírás, téves vagy nem valós adat feltüntetése) eredő, a Felhasználó vagy bármely harmadik személy által elszenvedett károk tekintetében.

12.              A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a szolgáltatását bármely felhasználó felé megtagadja. A Felhasználó nem módosíthatja a rendszer megjelenését, működését, illetve tilos bármilyen módon beavatkoznia, vagy megzavarnia a Honlap, a szerverek, a Honlaphoz kapcsolódó hálózat működését, továbbá tilos figyelmen kívül hagynia a Honlaphoz kapcsolódó hálózat működésére vonatkozó előírásokat vagy szabályzatban foglaltakat. Az erre vonatkozó kísérletek a honlapról történő kizárást és egyéb jogi következményeket vonhatnak maguk után.

13.              Szolgáltató semmilyen megnyilvánulási felületén (honlap, Facebook idővonal, applikáció, kommentek, posztok, közvetlen üzenetek stb.) nem kéri a Felhasználó banki adatait, pin kódját stb. Amennyiben Önhöz ilyen tárgyú üzenet érkezik, akkor kérjük haladéktalanul értesítse kollégáinkat a következő elérhetőségeken: Név: Onlinemarket Kft. E-mail: info@artotek.hu Telefon: +36 1 247-2244 Székhely: 1036 Budapest Kolosy tér 1/a.

 

Felhasználói Tartalmak (hirdetések, hozzászólások)

14.14.

14.1.      A felhasználói tartalmak (hirdetések) (a továbbiakban: Felhasználói Tartalom) közzétételéhez a Weboldalon regisztráció szükséges.

 

14.2.   Felhasználó tudomásul veszi, hogy Szolgáltató indokolás nélkül jogosult a közzétételt megtagadni vagy törölni az olyan Felhasználói Tartalmakat, amelyek jogszabályba ütköznek, illetve amelyek Szolgáltató megítélése szerint:

·  jogszabályba, közerkölcsbe ütköznek, tartalmuk nem egyeztethető össze a Szolgáltató vagy a Honlap szellemiségével, profiljával, szakmai, művészeti minőségbiztosítási szempontjaival, az ehhez fűződő érdekeivel,

·  tartalmuk a Szolgáltató üzleti érdekeit közvetlenül, vagy közvetett módon sérti,

·  harmadik személy személyes adatát bármiféle formában közzéteszik;

·  üzleti és/vagy banktitoknak minősülő adatot tartalmaznak;

·  tartalmuk harmadik személy személyiségi jogait sérti;

·  a felhasználást harmadik személy joga akadályozza vagy korlátozza;

·  harmadik személy szellemi alkotásokhoz való jogát illetve védjegy jogosultságát sérti vagy sértheti, különöstekintettel az Onlinemarket Kft. szellemi alkotásokhoz fűződő jogaira és védjegyeire;

·     olyan linkeket tartalmaznak, amelyek kártékony weboldalra mutatnak, vagy vírust

tartalmaznak

·  tartalmuk jelen Szabályzat rendelkezéseit sérti.

 

Felhasználó tudomásul veszi továbbá, hogy a Szolgáltató indokolás nélkül jogosult törölni az olyan Felhasználói Tartalmakat, amelyek

 

·  nagybetűs írásmóddal kerülnek megjelenítésre

·  egymás után több soron keresztül ugyanazon tartalommal kerülnek közzétételre

·  IP címet, illegális FTP szervert, webcímet tartalmaznak

·  öncélúan durva, trágár, ízléstelen, alpári hangnemben kerülnek megfogalmazásra

·  más felhasználó élete vagy testi épsége elleni közvetlen fenyegetésére, megfélemlítésére, zaklatására, lealacsonyítására vagy megszégyenítésére irányuló a bejegyzéseket, képeket tartalmaznak

·  a témához nem tartozó (off-topic) bejegyzések.

 

A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató indoklás nélkül jogosult törölni (vagy spambe helyezni) az olyan Felhasználói Tartalmakat, amelyek magánszemélyek marketing célú megkeresését célozzák, a magánszemély Felhasználó önkéntes, előzetes hozzájárulásának hiányában.

 

A hirdetésekben nem szerepelhet olyan tartalom, amely:

a)  Felhasználó nem műtárgyhirdetést helyez el.

b)  Felhasználó a hirdetést nem a megfelelő kategóriában helyezi el.

c)   Felhasználó az alkotásról készült képeket utólagosan manipulálja, például a képeken vagy körülötte bármilyen keretet, feliratot, ábrát vagy reklámot helyez el.

d)  Felhasználó a hirdetésben más internetes oldalra való utalást, hivatkozást helyez el.

e) Ingyenesen hirdető magánszemély két- vagy több hirdetést egyidejűleg bármilyen formában

helyez el.

f)  A hirdetés valótlan, megtévesztő adatokat tartalmaz.

g)      A hirdetéssel kapcsolatos, vélelmezhetően jogellenes magatartás jut Szolgáltató tudomására.

h)  A Felhasználó (galéria, műkereskedő) jogosulatlanul helyezi el az adott alkotást (bejelentés esetén Felhasználó aláírt szerződéssel köteles igazolni az alkotás tekintetében a hirdetés feladásának jogszerűségét).

i)   Fenntartjuk az oldalon elhelyezett tartalmak törlésének jogát abban az esetben is, ha a tartalom technikai problémát okoz a szerveren, nem megfelelő formátumú, vagy nyilvánvalóan a hirdetési díj kikerülésére, kijátszására alkalmas.

 

Felhasználó kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az Szolgáltató a megrendelt hirdetéseket a www.artotek.hu facebook oldalán, valamint az Onlinemarket Kft. partnereinek kiadványaiban a szerződés időtartama alatt bármikor közzétegye.

Szolgáltató kizárólag írásos formában – email, postai levél – fogadja el Felhasználótól a megszüntetési szándéknyilatkozatot. Az írásos bejelentés megérkezte után Kiadó a folyó naptári hónapot – de maximum a felmondástól számított 30 napot – kiszámlázza Felhasználó felé. Ingyenesen hirdető magánszemély részéről regisztrációval létrejött 1 darab ingyenes hirdetés elhelyezését biztosító szerződések esetében a szerződés a regisztráció törlésével megszűnik.

 

14.3.  A Felhasználó tudomásul veszi, hogy abban az esetben, ha a Szolgáltató a 14.2. pontban

foglaltak szerint jár el, kárigényt nem érvényesíthet a Szolgáltatóval szemben.

 

14.4.  A Felhasználó tudomásul veszi, hogy abban az esetben, ha a 14.2. pontban foglaltakat megsérti, úgy a Szolgáltató jogosult az oldalról időlegesen (1 napra, 1 hétre, 1 hónapra) vagy véglegesen kitiltani. A kitiltás ideje a Felhasználó Felhasználási Feltételekben foglalt jogsértő

 

magatartásának súlyosságától, valamint a jogsértő magatartás ismétlődő jellegétől függ. Különösen súlyos jogsértés miatti végleges kitiltás esetén a kitiltás meghatározatlan ideig tart. Végleges hatállyal történő kitiltás esetén a kitiltással egyidejűleg a Felhasználó regisztrációja is törlésre kerül. A Felhasználó honlapról történő kitiltásának/törlésének jogalapja a Szolgáltató jogos érdeke. Jogos érdek megnevezése: a Honlap megfelelő, jogsértő tartalmaktól mentes működtetéséhez fűződő üzemeltetői érdek. A Felhasználó honlapról történő kitiltása a kitiltástól számított 1 napig, 1 hétig vagy 1 hónapig tart, ezen időtartam lejártát követően a Felhasználó a honlapot ismét használhatja. Ebben az esetben a Szolgáltató a Felhasználót törli a kitiltottak listájáról. A kitiltott Felhasználó személyes adatait (felhasználónevét és email címét) a kitiltást követően abból a célból kezeli a Szolgáltató, hogy a Felhasználó ugyanezen adatokkal Felhasználói Tartalmakat közzétenni, a kitiltástól számított 1 napig, 1 hétig vagy 1 hónapig ne tudjon. Abban az esetben, ha a Szolgáltató a Felhasználót véglegesen kitiltotta a honlapról és egyúttal törölte regisztrációját, személyes adatait (felhasználónevét és email címét) a kitiltást követően abból a célból kezeli, hogy a Felhasználó ugyanezen adatokkal regisztrálni ne tudjon.

 

14.5.     Szolgáltató jogosult arra, hogy a Felhasználói Tartalmak közzétételére szolgáló webhelyen harmadik személyek hirdetését, illetve saját szolgáltatásait bemutató hirdetést vagy egyéb reklámot (pl. ajánló) helyezzen el.

 

15.  A Szolgáltató kizárja felelősségét a tartalommal való bármely igényérvényesítés esetén, a tartalmat feltöltő Felhasználó a feltöltéssel korlátlan szavatosságot és helytállási kötelezettséget vállal bármely jogszabálysértés vagy egyéb igényérvényesítés miatt eljáró szervektől vagy harmadik személyektől érkező igények esetére, egyben a tartalom feltöltése előtt köteles gondoskodni a tartalom közzétételéhez szükséges minden engedély és jogosultság megszerzéséről.

 

16.     A Szolgáltató a Honlapon közzétett információkat, adatokat, tartalmakat jogosult ellenőrizni.

 

III.  A Honlap tartalmára vonatkozó szerzői jogok, magáncélú felhasználás, átvétel

 

1.   A Honlapon közzétett minden tartalom szerzői jogi védelem alatt áll, amely a Szolgáltató szellemi alkotását képezi a szerzői jogról szóló 1997. évi LXXVI. törvény szerint.

2.  A Felhasználó a Honlap tartalmáról, annak egyes részeiről kizárólag magán célból készíthet másolatot, nyomtathatja ki azt. A Honlap tartalmának magáncélból, akár digitális, akár fizikai adathordozón rögzített másolatának további felhasználására (különösen, de nem kizárólag többszörözni, terjeszteni, adatbázisban tárolni, letölthetővé tenni, kereskedelmi forgalomba hozni, átdolgozni) nem jogosult. A magáncélú felhasználás jövedelemszerzést vagy jövedelemfokozás célját közvetve sem szolgálhatja.

3.  Amennyiben a Felhasználó a saját weboldalára, közösségi oldalára tartalmat kíván átvenni a Honlapról, azt kizárólag oly módon teheti meg, hogy a (Leadet) a képi elemek nélkül, változatlan tartalommal és hiánytalanul átveszi a Honlapról, és a forrást megjelölve a hirdetés tartalmára mutató hiperhivatkozást (közvetlen linket) helyez el a címben vagy a Lead alá.

4.  A fent meghatározott átvétel semmilyen esetben sem történhet üzletszerűen.

5.   A fent meghatározott felhasználási jogok kiterjednek a Honlapon található szerzői jogi, szabadalmi, védjegy vagy egyéb törvényi oltalomban részesülő tartalomra is, amelynek jogosultja a Szolgáltató.

 

6.   A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a fentiektől eltérő módon vagy mértékben történő átvétel szerzői jogot sért, és minden esetben jogi következményeket von maga után, továbbá minden egyéb a törvényi korlátozást átlépő felhasználás csak a Szolgáltató előzetes, írásbeli engedélyével lehetséges.

7.   A Felhasználó hozzájárul ahhoz, hogy az általa a Honlapra feltöltött szöveges és képi tartalomra a feltöltéssel egyidejűleg, kizárólagos, határozatlan időre szóló, területi korlátozástól mentes, ellenszolgáltatás nélküli, harmadik személyekre átruházható felhasználási jogot enged a Szolgáltató részére. A Szolgáltató a feltöltött tartalmakat a felhasználási joga keretében jogosult területi és időbeli korlátozás nélkül, részben vagy egészben felhasználni, többszörözni, átdolgozni, átruházni, vagy bármely egyéb ismert felhasználási módon használni. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató elsődlegesen az Onlinemarket Kft. szakmai partneri körébe tartozó print és online kiadványokban használja fel a tartalmakat. A Felhasználó a felhasználási díjról a tartalom feltöltésével egyidejűleg a jelen Felhasználási Feltételek elfogadásával kifejezetten lemond.

8.  A Felhasználó szavatolja, hogy a Felhasználói Tartalom nem ütközik jogszabályba, továbbá nem sérti harmadik személy személyiségi jogait, illetve harmadik személynek nincs olyan joga, amely a felhasználást korlátozza, megakadályozza, különösen nem áll fenn rajta harmadik személy szerzői- és szomszédos jogi oltalomban részesülő joga, vagy ha igen, akkor az oltalomban részesülők a nyilvános közzétételhez, felhasználáshoz a szükséges engedélyeket és hozzájárulásokat megadták.

9.   A Felhasználó hozzájárul ahhoz, hogy a Szolgáltató külön értesítés nélkül eltávolítja azon anyagokat, melyek megsértik bármely személy szellemi alkotáshoz fűződő jogát, szerzői és szomszédos vagy egyéb tulajdonosi jogát vagy a jelen felhasználási feltételekben foglalt rendelkezéseket. Ezekben az esetekben a Szolgáltató minden értesítés nélkül törölheti a felhasználót.

 

IV.  Moderálási alapelvek

 

1.  A Szolgáltató a Magyar Tartalomszolgáltatók Egyesülete (MTE) vonatkozó ajánlása alapján az interneten megjelenő felhasználói fórumokat az Alaptörvényben biztosított kommunikációs alapjogok kiteljesedése eszközeinek tekinti. Az Alkotmánybíróság több határozatában is hangsúlyozta, hogy a szabad véleménynyilvánításhoz való jog a véleményt annak érték- és igazságtartalmára való tekintet nélkül védi. A véleménynyilvánítási szabadság alapvető célja annak a lehetőségnek a biztosítása, hogy valaki mások véleményét formálja, másokat meggyőzzön saját álláspontjáról. A véleménynyilvánítás szabadsága általában mindenfajta közlés szabadságát magában foglalja, mégpedig függetlenül a közlés módjától és értékétől, erkölcsi minőségétől és többnyire valóságtartalmától is. A véleménynyilvánítás szabadságának kizárólag külső korlátai vannak; amíg egy ilyen alkotmányosan meghúzott külső korlátba nem ütközik, maga a véleménynyilvánítás lehetősége és ténye védett, ennek korlátozása alkotmányellenes. Tekintettel arra, hogy a fórumon szereplő közlések nem a tartalomszolgáltató információi, véleményei, azok ellenőrzésére csak utólag van mód. Az MTE véleménye szerint a tartalomszolgáltatóknak elsődlegesen arra kell törekedniük, hogy a kifogásolt felhasználói közlésekkel kapcsolatos ellentétes vélemények, információk azonos felületen való megjelenítése megtörténjen, biztosítva a véleménynyilvánítás szabadságát.

 

2.    Szolgáltató ennek megfelelően a következő alapelvek szerint moderálja a felhasználói

tartalmakat:

·  Szolgáltató felelősséget csak az általa szerkesztett tartalmakért vállal;

 

·   Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a személyiségi és kisebbségi jogokat, az alkotmányos elveket sértő, illetve az öncélúan durva, trágár, ízléstelen, alpári hangnemben fogalmazott hirdetéseket törli, amint azok tudomására jutnak;

·   Fenntartja a jogot, hogy a bármely módon jogsértő vagy durva, trágár, ízléstelen, alpári magatartást tanúsító Felhasználók fiókját előzetes értesítés, figyelmeztetés és indokolás nélkül törölje, amint azok tudomásunkra jutnak;

·  Szolgáltató a hirdetéseket moderálja.

 

3.  A jogsértő Felhasználói Tartalmak bejelentése az info@artotek.hu email címen lehetséges.

 

4.  A Szolgáltató, mint a Honlap tulajdonosa és szolgáltatója kizárja felelősségét a szolgáltatás oldalain elhelyezett üzenetekért és csatolásokért (kép, hang, videó és bármilyen más média). A felelősség az a csatolást elhelyező személyt terheli.

 

V.  Szavatosság és felelősség

 

1.  A Szolgáltató nem szavatolja, hogy a Honlapra történő belépés, a Honlap letöltése, vagy a Honlap használata mindenkor zavartalan, megszakításmentes és hibamentes lesz, úgyszintén nem szavatolja, hogy bármely a honlapon megjelenő, vagy a honlapon keresztül elérhető anyag mindenkor hiba-, vírus-, illetve bármilyen egyéb káros tartalomtól mentes lesz.

 

2.    A Honlap letöltéséből vagy elérhetetlenségéből eredő bármilyen kár megtérítését a Szolgáltató kizárja. A regisztráció során történő adatközlés hiányosságaiért, illetve a hibásan megadott adatokból adódó bármilyen következményért a Szolgáltató felelősséget nem vállal.

 

3.  A Honlapon található külső hivatkozások követésével letöltött tartalom nem áll a Szolgáltató befolyása alatt. Amennyiben azt az arra jogosult kéri, a linket a Szolgáltató törli vagy módosítja.

 

4.     A Honlapon megjelenő ajánlatok, hirdetések, tájékoztatók tartalma tekintetében a Szolgáltató minden felelősséget kizár. A Szolgáltató fenntartja a jogot a felhasználók által beküldött tartalom előzetes értesítés, figyelmeztetés és indokolás nélküli törlésére.

 

5.    Szolgáltató semmiféle felelősséget nem vállal a meghirdetett alkotások adásvételének létrejötte és a felek szerződéses kötelezettségeinek teljesítése tekintetében. Szolgáltató semmilyen tekintetben nem mentesíti a feleket az alkotások adásvételével kapcsolatban a szokásos vagy elvárható tájékozódási, illetve az őket terhelő jogszabályi kötelezettségek teljesítése alól, e körben minden felelősséget kizár.

 

6.   Tekintettel arra, hogy a Szolgáltató nem vesz részt az alkotások eladói és a vevők közötti tényleges jogügyletekben, ezért a közöttük esetlegesen felmerülő vitás, jogvitás, peres eljárásokban megfogalmazott, érvényesített követelések és igények tekintetében a Honlap (ideértve annak üzemeltetőjét, tulajdonosait, munkavállalóit, partnereit) a felelősségét kizárja.

 

7.  A Szolgáltató nem felelős a weboldal használatából vagy működtetéséből adódó károkért, vagy az alábbi esetek bármelyikéért, adódjon az bármilyen okból:

-  az interneten küldött és/vagy fogadott adat meg nem érkezése;

-  az internethálózat jelen szerződésteljesítését megakadályozó működési hibái;

 

-   a fogadó készülékek vagy kommunikációs vonalak meghibásodása, bármely tartalom vagy adat elvesztése; bármely szoftver vagy weboldal meghibásodása; programhibák, rendkívüli események következményei vagy technikai hibák; ideértve a vis majort; valamint a Felhasználó internetszolgáltatójának díjait is.

 

Bár gondosan ellenőriztük a weboldalon szereplő rendszerinformációkat, díjcsomag-adatokat, fenntartjuk magunknak a jogot bármely számítási, szerkesztési, illetve elírásból származó nyilvánvaló tévedés miatti díj-változtatásra vagy egyéb módosításra.

 

 

Az Artotek Online Árverési Rendszer (AOÁR) felhasználási szabályzata

 

 

1.  Az Artotek Online Árverési Rendszer felhasználási szabályzatának általános szabályai

 

1.1.     A felhasználási szabályzatot az üzemeltető a felhasználók számára közzéteszi az artotek.hu felületen.

 

1.2.     A felhasználási szabályzat módosítása

 

Az üzemeltető a felhasználási szabályzatot módosíthatja. A módosított felhasználási szabályzatot az üzemeltető a közzététel időpontjának feltüntetetésével – a felhasználók számára közzéteszi az AOÁR felületén. Az árverező a felhasználási szabályzat módosításának közzétételét követően az AOÁR-ban műveletet csak azt követően végezhet, hogy a felhasználási szabályzat módosítását az első művelet megkezdésekor a rendszer által felajánlott „Elfogadom az Artotek Online Árverési Rendszer felhasználási szabályzatát” tartalmú üzenetet elfogadta.

 

1.3.     Irányadó rendelkezések

 

Az AOÁR működésére, használatára, továbbá árverezőként történő igénybevételére jelen felhasználási szabályzat rendelkezésein kívül a hatályos jogszabályi rendelkezések az irányadóak.

 

2.           Értelmező rendelkezések

 

Artotek Online Árverési Rendszer: az üzemeltető (vagy az általa megbízott üzemeltető) által működtetett és az interneten, a www.artotek.hu oldalon elérhető felület, amelyen az üzemeltető által működtetett informatikai alkalmazás útján a regisztrált felhasználók az árveréseket közzéteszik, az árverezőket nyilvántartásba veszik, és amelyen az árverezők, valamint az árverezők csoportjai az online műtárgy-árveréseken elektronikus úton vételi ajánlatot tehetnek.

 

Műtárgy-árverés: olyan adásvételi eljárás, mely során a képzőművészeti alkotásokat kiáltják ki eladásra és a beérkezett licitek közül a legmagasabb ajánlatot tevő vásárolhatja meg az alkotást.

 

Az AOÁR nyilvános oldala: a rendszer nyilvános, bárki által az AOÁR-ben felhasználói regisztráció nélkül megtekinthető oldala.

 

Felhasználó: az, aki az AOÁR nyilvántartásaiba betekint vagy az AOÁR útján műveletet hajt végre Árverező: az AOÁR elektronikus nyilvántartásában szereplő felhasználó.

Felhasználói regisztráció: az árverező bejegyzése az AOÁR elektronikus nyilvántartásába.

 

Aktiválási kérelem: az árverezőnek az Artotek.hu üzemeltetőjéhez az AOÁR felületén keresztül előterjesztett kérelme felhasználói nevének és jelszavának meghatározott árverésen való részvételhez szükséges aktiválása érdekében.

 

Licitnapló: az AOÁR-ben az árverés időtartama alatt közzétett valamennyi vételi ajánlat adatait – a vételi ajánlatot tevő árverező árverezői egyedi azonosítóját, a vételi ajánlat összegét és a közzététel időpontját – tartalmazó adatsorok összessége.

 

3.           Általános rendelkezések

 

Az AOÁR működése folyamatos, kivéve az üzemszerű karbantartás időszakát, amely általában éjszakai időpontra (22 óra és 6 óra között) esik. Az üzemszerű karbantartás várható időpontjáról és tartamáról szóló rendszerüzenet a felhasználók számára az AOÁR nyilvános oldalán kerül közzétételre. Az AOÁR informatikai alkalmazását érintő üzemzavarról szóló tájékoztatás az üzemzavar ideje alatt ugyancsak közzétételre kerül a nyilvános oldalon.

 

Az AOÁR használata során a különböző műveletek a felkínált, magyar nyelvű szövegezéssel ellátott adatlapok, műveleti gombok és kapcsolók segítségével végezhetőek el.

 

Az AOÁR-ben kikiáltási árként, árverési előlegként, licitküszöbként, vételi ajánlatként és vételárként közzétett összegek forintban értendők. A licitáló által megtett licit kötelező vételi ajánlatnak minősül, az ajánlati kötöttség 3 hónapig áll fenn. A legmagasabb összegű ajánlattevő (licitáló) az általa megadott e-mail-címre elektronikus írásbeli értesítést kap, mely a vételi ajánlat elfogadását jelenti. Az ajánlattevő az elfogadást követő 15 naptári napon belül köteles a vételárat megfizetni. A vételár a vételi ajánlat ÁFÁ-val növelt összege. A vételárat árverési jutalék többletösszeg nem terheli. A meghiúsulási kötbér (bánatpénz) összege a vételár 10 %-a.

 

Az üzemeltető az AOÁR nyilvános oldalán tájékoztatja a felhasználókat a közzétett árverési hirdetmények másolatát tartalmazó file-ok letöltéséhez és megnyitásához szükséges szoftverekről illetve megjelöli azok internetes letöltési forrását.

 

Az üzemeltető az AOÁR használatához telefonos, illetve elektronikus levelezés útján működő szakmai és technikai segítségnyújtó szolgáltatást (helpdesk-szolgáltatás) működtet a felhasználók számára. Az üzemeltető az AOÁR nyilvános oldalán közzéteszi a helpdesk-szolgáltatás elérhetőségét. Az üzemeltető a telefonos helpdesk-szolgáltatást munkanapokon 10-16 óra között nyújtja a felhasználók számára. A helpdesk-szolgáltatás üzemeltetésére az üzemeltető külső szervezettel szerződést köthet.

 

Az árverező és az árverést lebonyolító természetes vagy magánszemély közötti kommunikáció az AOÁR jelen felhasználási szabályzatában meghatározott, az AOÁR felületén elvégezhető műveletek, és azokról a felhasználói kezelőfelületen megjelenő rendszerüzenetek formájában történik. A rendszerüzenetek a kezelőfelületen történő közzétételük napját követő munkanapon kézbesítettnek tekintendők. A rendszer tájékoztató jelleggel a felhasználó által megadott e-mail címre is küld értesítéseket.

 

4.           Felelősség az AOÁR-ben közzétett adatok tartalmáért

 

Az AOÁR nyilvántartásaiba bejegyzett, illetve a rendszerben közzétett adatok valódiságáért a regisztrált felhasználók tartoznak felelősséggel. A felhasználó tudomásul veszi, hogy az AOÁR-ben közzétett árverési hirdetményekben és árverésekről szóló egyéb tájékoztatásokban az árverésre meghirdetett műtárgy adatainak feltüntetése nem jelenti a műtárgy tulajdonságainak teljes körű ismertetését, az árverést lebonyolító személy részéről a vagyontárgy fizikai, műszaki állapotáért,

 

minőségéért, eredetiségéért (kivéve, ha azt az árverést lebonyolító személy az árverési hirdetményben szavatolja), továbbá a műtárgy felhasználó által nem észlelt hibáiért, hiányosságaiért vállalt felelősséget. Az AOÁR üzemeltetőjének az árveréssel érintett műtárgyak tekintetében az e pont szerinti felelőssége kizárt.

 

5.           Árverezők részére biztosított beállítási és műveleti lehetőségek

 

Az árverező a felhasználói nevének és jelszavának megadásával léphet be árverező felhasználói

minőségében az AOÁR felületére. Az árverezők az alábbi AOÁR szolgáltatásokat vehetik igénybe:

 

-   oldalfrissítés beállítása a kezdőoldalon, illetve az árverési tétel részletes adatainál - felhasználási szabályzat elfogadása, elutasítása

-  árverezői jelszó megváltoztatása

-  az árverező mindenki által látható árverezői egyedi azonosítójának biztosítása

-  elektronikus levelezési cím megváltoztatása

-  találati listák hosszának meghatározása a rendszer által biztosított keretek között

-  az árverező által kijelölt árverések kezdő oldalon történő figyelése

-  vételi ajánlat megtétele elektronikus árverésen (licitálás).

 

6.           Az árverést lebonyolítók részére biztosított beállítási és műveleti lehetőségek

 

Az árverést lebonyolító felhasználói nevének és jelszavának megadásával, eseti szerződés megkötésével veheti igénybe az AOÁR árverést lebonyolítók részére nyújtott szolgáltatásait. Az árverést lebonyolítók az általuk megadott elektronikus levelezési címmel gyakorolhatják felhasználói jogosultságaikat.

 

Az árverést lebonyolítók az alábbi AOÁR szolgáltatásokat vehetik igénybe:

-   oldalfrissítés beállítása a kezdőoldalon, illetve az árverési tétel részletes adatainál - a közzéteendő értesítéseken szereplő saját adatok rögzítése

-  a felhasználói jelszó megváltoztatása

-  találati listák hosszának meghatározása a rendszer által biztosított keretek között

-  árverező regisztrációja

-  regisztrált árverezők adatainak módosítása és törlése

-  árverési hirdetmények közzététele

-  közzétett árverés hirdetményének törlése

-  közzétett árveréshez tartozó licitnapló lezárása

-  árverési vevő felhívása az árverési jegyzőkönyv aláírására és a vételár megfizetésére.

 

7.           Árverezői regisztráció

 

Az árverezői regisztráció során megadott adatai az AOÁR erre szolgáló elektronikus adatlapjának (árverezői regisztrációs adatlap) kitöltésével és továbbításával rögzítésre kerülnek.

 

Az árverező a regisztráció során az AOÁR árverezői használatához szükséges felhasználói nevet, jelszót és árverezői egyedi azonosítót kap (a továbbiakban együttesen: árverezői azonosító), mellyel jogosulttá válik a rendszer árverezőként történő használatára.

 

Minden árverező (ideértve az árverezői csoportot is) kizárólag egy árverezői azonosítóval rendelkezhet; a további regisztrációt az AOÁR automatikusan elutasítja. Ugyancsak elutasításra kerül a regisztráció, ha az árverezői regisztrációs adatlapot az árverező hiányosan tölti ki.

 

Az árverezői regisztráció az AOÁR regisztrációs felületén végezhető el.

 

Az árverezői regisztrációhoz a regisztrálni kívánó személy következő adatainak megadása szükséges:

-  felhasználói név

-  email-cím

-  telefonszám

-  szervezet esetében: adószám.

 

 

8.           Felhasználói név, jelszó, árverezői egyedi azonosító

 

A regisztráció során az árverező az AOÁR által generált egyedi felhasználói nevet, ideiglenes jelszót és árverezői egyedi azonosítót kap. Az ideiglenes jelszót az AOÁR-ba első alkalommal történő belépéskor a felületen a Beállítások menüpont alatt az árverezőnek meg kell változtatnia. A jelszó később is bármikor megváltoztatható. Az árverező által megadott jelszónak legalább 6 karakterből kell állnia, melynek tartalmaznia kell kis- és nagybetűt, valamint számot is.

 

Az árverezői egyedi azonosítót az árverező a rendszerbe történő bármelyik belépéskor a felületen a Beállítások menüpont alatt megváltoztathatja. Az árverező által megadott árverezői egyedi azonosító tetszőleges összetételű, de legfeljebb 15 karakter hosszúságú lehet, továbbá nem tartalmazhat a portál jellegével, céljával össze nem egyeztethető vagy az eljárásban érintetteket sértő kifejezést. Ha az árverező a felhasználói nevét vagy jelszavát elfelejtette, azt az AOÁR felületére történő belépés során az erre szolgáló gombra kattintással jelezheti. Ebben az esetben a rendszer a regisztráció alkalmával megadott elektronikus levelezési címére megküldi azokat.

 

Az ezt követő belépés után az árverezőnek a jelszavát meg kell változtatnia. Az árverező tudomásul veszi, hogy az AOÁR felületére a felhasználói nevével és jelszavával belépett felhasználó által elvégzett műveleteket a többi felhasználó az általa elvégzett műveleteknek tekinti. Az árverező tartozik felelőséggel azért, hogy felhasználói neve, jelszava és árverezői egyedi azonosítója ne juthasson illetéktelenek tudomására; ugyancsak az árverező felelős az ebből eredő esetleges károkért.

 

9.           Adatmódosítás, törlés

 

Az árverező köteles az általa megadott adatok megváltozása esetén az adatmódosítást az AOÁR rendszerében átvezetni. A megadott adatok valóságnak való megfelelőségéért az árverező felel. A jelszó és az árverezői egyedi azonosító módosítása csak az AOÁR felületén végezhető el; az elektronikus levelezési cím megváltoztatása is itt lehetséges a Beállítások menüpont alatt. A rendszer a jelszó, az árverezői egyedi azonosító és az elektronikus levelezési cím megváltoztatásáról elektronikus úton küld tájékoztatást az árverező által megadott elektronikus levelezési címre. Az árverező kérheti a nyilvántartásból történő törlését, amennyiben nincs a rendszerben a kérelem időpontjában közzétett vételi ajánlata. Közzétett vételi ajánlat esetében a rendszer a törlést automatikusan elutasítja.

 

10.  Árverezői azonosító aktiválása

 

Az árverezői azonosító aktiválásáról az AOÁR – tájékoztató jelleggel – elektronikus levelet küld az árverező számára. Az azonosító kiadásának elutasításáról szóló rendszerüzenet tartalmazza az elutasítás üzemeltető által megjelölt okát is.

 

Az AOÁR megtagadhatja az azonosító aktiválását, ha az bármely okból sérti vagy veszélyezteti az AOÁR szabályos, rendeltetésének megfelelő működését, így különösen abban az esetben, ha az aktiváláshoz megadott adatok hiányosak, tévesek, vagy valótlanok, illetve az aktiválással érintett felhasználó vagy az általa képviselt személy az AOÁR szabályait, a rendszer használatával kapcsolatos kötelezettségeit megsértette.

 

Az árverező tudomásul veszi azt, hogy a vételi ajánlat licitnapló lezárása előtti megtételéhez a regisztrációt olyan időpontban kell elvégeznie, hogy az aktiválásra elegendő idő álljon az üzemeltető rendelkezésére. A regisztráció elvégzésére az üzemeltető által ajánlott legkésőbbi időpont a licitnapló lezárása előtti 5. munkanap. A regisztráció késedelmes elvégzésének következményei az árverezőt terhelik.

 

 

11.  Licitálás

 

Az árverező az adott árverési hirdetmény oldaláról megnyitható licitnapló megtekintésével követheti nyomon a licitálást. A vételi ajánlat megtételére (licitálás) az aktivált árverezői azonosítóval rendelkező árverezőnek a rendszer kezelőfelületén keresztül a licitnapló lezárásáig van lehetősége a vételi ajánlat összegének megjelölésével és a vételi ajánlat rendszernek történő továbbításával. A vételi ajánlat nem vonható vissza.

 

A rendszer az elektronikus árveréseken automatikusan a legalacsonyabb vételár összegét, majd pedig a licitküszöb összegével emelkedő összegeket ajánl fel az árverező számára; ezek közül kell kiválasztania az árverezőnek a vételi ajánlata összegét.

 

Az árverező a vételi ajánlat elküldése előtt köteles meggyőződni vételi ajánlata összegének helyességéről. Az üzemeltető és az árverést lefolytató nem vállal felelősséget a vételi ajánlat összegének begépelése során vétett, elírásból eredő, az árverező szándékától eltérő összegű árajánlat megtételéért. A rendszer automatikusan közzéteszi a licitnaplóban a korábban közzétett vételi ajánlat összegénél magasabb összegű, vételi ajánlatokat. A szabályoknak meg nem felelő összegű ajánlatokat a rendszer nem teszi közzé; ezek naplózásra kerülnek.

 

A rendszer a vételi ajánlatot mindaddig a legmagasabb összegű érvényes vételi ajánlatként teszi közzé a licitnaplóban, amíg nem tesz közzé abban újabb vételi ajánlatot. Az újabb vételi ajánlat közzétételével a korábbi vételi ajánlat érvényét veszti.

 

Ha az árverező az elektronikus árverésen a továbbiakban nem kíván részt venni, és nincs a rendszerben érvényes vételi ajánlata, a rendszer kezelőfelületén keresztül kérheti az aktiválás megszüntetését. Közzétett, érvényes vételi ajánlat esetén a rendszer nem teszi lehetővé a megszüntetési kérelem továbbítását.

 

14.  Árverési tétel adatmódosítása, visszavonása

 

Az árverést lebonyolító jogosult az árverés kezdőidőpontját megelőzően jogkövetkezmények nélkül az egyes árverési tételekre vonatkozó adatokat módosítani, ezen időpontig a közzétett árverési tételadatok tájékoztató jellegűnek minősülnek. Az árverést lebonyolító az árverés meghirdetett záróidőpontja előtt – az árverési felületen való ilyen tartalmú tájékoztatás közzétételével - jogosult indokolás nélkül, egyoldalúan bármely árverési tételt mindennemű kötelezettség – ide nem értve a tájékoztatási kötelezettséget - vagy kártérítési igény nélkül visszavonni. Az aktív árverési időszak alatt tett vételi ajánlatok az árverési tétel visszavonásáról szóló, az árverési felületen való közzétett közleménnyel vagy közvetlen írásbeli értesítéssel hatályukat vesztik, az árverési vevők ajánlati kötöttsége megszűnik.

 

15.  Értesítés az árverési vételről

 

Az árverési vevő részére szóló, az árverési jegyzőkönyv aláírására és a vételár megfizetésére vonatkozó felhívást az AOÁR az árverési vevő rendszerüzeneteként jeleníti meg a felületen és – tájékoztató

 

jelleggel – elektronikus levelet is küld az árverező által megadott elektronikus levelezési címre. Az árverező tudomásul veszi, hogy ha a rendszerüzenetben foglalt felhívásnak, mint árverési vevő nem tesz eleget, úgy bánatpénz jogcímen a vételi ajánlat 10 %-ának megfizetésére köteles.

 

16.  Árverező adatainak kezelése

 

Az üzemeltető az árverező által az AOÁR-be való bejegyzés vagy közzététel céljából a regisztráció (módosítás) és a jelen felhasználási szabályzat szerinti műveletek elvégzése során megadott adatokat (a továbbiakban együtt: adatok) az árverések lefolytatása és az árverési eljárások adatainak megőrzése céljából az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben (a továbbiakban: Info tv.), és a hatályos jogszabályok által meghatározott módon és ideig kezeli, gondoskodik az adatvédelmi követelmények teljesítéséről.

Az AOÁR-ben az adatok a rendszer nyilvántartásaiból történő törlésüket követően naplóadatként még 10 évig hozzáférhetőek és törvényben meghatározott személyek részére továbbíthatóak. Ezt követően az üzemeltető gondoskodik az adatok végleges megsemmisítéséről, végérvényesen megszünteti az árverezővel való kapcsolatba hozhatóságukat.

Az üzemeltető az adatokat és a naplóadatokat csak törvényben meghatározott személyek részére továbbíthatja. Az árverező tudomásul veszi, hogy az üzemeltető a rendszer üzemeltetésére harmadik személlyel szerződést köthet, aki a rendszer üzemeltetése során jogosult az adatok megismerésére.

Az árverező a felhasználási szabályzat elfogadásával hozzájárul ahhoz, hogy az adatait az üzemeltető és a rendszer üzemeltetésével megbízott harmadik személy az Info tv., a hatályos egyéb jogszabályok és jelen felhasználási szabályzat szerint kezelje.

A felhasználó tudomással bír arról, hogy az AOÁR-ben kezelt adatok meghatározott körben nyilvánosak, azokat a rendszer felületén bárki jogosult regisztráció nélkül megismerni; a rendszer ezen nyilvántartásaiba történő betekintésről az üzemeltető rendszernaplót nem vezet. Ilyen nyilvános adatbázisok: az árverési hirdetmények nyilvántartása és a hozzájuk tartozó licitnaplók.

 

 

 

VI.  Az ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK hatálya

 

1.   A Szolgáltató jogosult a jelen Felhasználási Feltételeket egyoldalúan módosítani. A Szolgáltató a módosított Felhasználási feltételek hatálybalépésével és közzétételével egyidejűleg hirdetménnyel tájékoztatja a felhasználókat a módosításról. A tájékoztatás tartalmazza a módosítás hatályba lépésének időpontját, a módosított Felhasználási Feltételek elérhetőségét.

 

2.  Jelen Felhasználási Feltételek 2021. július 1. napján lépnek hatályba és határozatlan időre szólnak. A Szabályzat rendelkezéseinek megismertetéséről a Szolgáltató oly módon gondoskodik, hogy arra a pontos elérési út megjelölésével hivatkozik. A Felhasználási Feltételek mindenkor hatályos szövege a www.artotek.hu weboldalon kerül közzétételre.

 

Budapest, 2022. március 7.